Καταστατικό

§ 5 Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου.
2. Ανά δύο έτη, κατά τον μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, πρέπει να λαμβάνει χώρα μιά τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, στην οποία καλούνται και τα επίτιμα μέλη και οι υποστηρικτές, τουλάχιστον με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
1. έκθεση πεπραγμένων του Προεδρείου για την περίοδο θητείας του,
2. έκθεση του ταμία,
3. έκθεση της εφορευτικής επιτροπής,
4. απαλλαγή του Προεδρείου, του ταμία και της εφορευτικής επιτροπής,
5. απόφαση για το ύψος της συνδρομής,
6. εκλογή εφορευτικής επιτροπής,
7. εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου,
8. Εκλογή τριών αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού συμβουλίου,
9. εκλογή του εποπτικού συμβουλίου
10. Διάφορα.
3. Η Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρο της συνέλευσης, τον Πρακτικογράφο, το Εποπτικό Συμβούλιο και την Εκλογική Επιτροπή (αποτελούμενη από τρία μέλη), η οποία διεξάγει την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης και ο Πρακτικογράφος υπογράφουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Στο διάστημα μεταξύ των τακτικών γενικών συνελεύσεων υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσει με την ίδια διαδικασία, όπως για τις εκλογικές συνελεύσεις, μία προγραμματική συνέλευση των μελών και να την διευθύνει. Τα μέλη καλούνται στις συνελεύσεις από το Διοικητικό
Συμβούλιο εγγράφως τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν με συνημμένη την ημερήσια διάταξη.
5. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών λαμβάνουν χώρα, είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία, είτε κατόπιν γραπτής αίτησης του 30% των μελών με αναφορά των λόγων και του σκοπού της Συνέλευσης, ή με πρόσκληση του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούνται εντός δύο (2) εβδομάδων τα μέλη εγγράφως από το Διοικητικό
Συμβούλιο με συνημμένη την ημερήσια διάταξη.
6. Η Γενική Συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία προς λήψη αποφάσεων, εφ’ όσον είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν βάσει του παρόντος καταστατικού τα τακτικά μέλη, τα οποία δεν έχουν απλήρωτες τις συνδρομές τους πάνω από τρεις μήνες. Συνδρομές που έμειναν απλήρωτες άνευ ιδίας υπαιτιότητας του μέλους, δεν του αφαιρούν το δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εντός μίας ώρας δεύτερη Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση αυτή μπορεί να λάβει αποφάσεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Περί αυτού πρέπει να γίνει αναφορά στην αρχική πρόσκληση.
7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αλλαγές καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
8. Τα καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Η Εκλογή και ανάκληση (παύση) του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου και της Εκλογικής Επιτροπής,
3. Αποδοχή της έκθεσης πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού του Προεδρείου,
4. Καθορισμός της ετήσιας συνδρομής των μελών,
5. Απονομή της ιδιότητας του επίτιμου μέλους,
6. Αποφάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού, την αποδοχή και τον αποκλεισμό μελών και την διάλυση του συλλόγου.

§ 6 Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη
• Πρόεδρο,
• Αντιπρόεδρο,
• Γραμματέα,
• Ταμία και
• το Μέλος
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Συνέλευση των τακτικών μελών για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών με μυστική ψηφοφορία. Αιρετά είναι μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ξεχωριστές ψηφοφορίες. Εκλεγμένος είναι εκείνος, που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των δοθεισών ψήφων. Σε περίπτωση που στην πρώτη εκλογή κανείς των υποψηφίων δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία γίνεται
επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο υποψηφίων με τις περισσότερες ψήφους.
Η δραστηριότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική (άνευ αποδοχών).
3. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας τον διαδέχεται ένα αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθαιρεθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον σύλλογο δικαστικά και εξωδικαστικά με τουλάχιστον δύο από τα μέλη του, εκ των οποίων το ένα πρέπει να
είναι ένας από τους Προέδρους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις του Συλλόγου και είναι σε απαρτία για την λήψη αποφάσεων εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος η ο Αντιπρόεδρος.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία σε φανερή ψηφοφορία.
8. Εντολές πληρωμών πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Ταμία.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή απουσίας του οι εντολές πληρωμών πρέπει να υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρέσει ή να περιορίσει την εξουσιοδότηση του Ταμία για
σοβαρούς λόγους.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα. Κάθε μέλος δικαιούται να παρευρίσκεται σαν ακροατής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να καλέσει και συχνότερα σε συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις πρωτοκολλούνται και το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Γραμματέα και από τον Πρόεδρο η τον
Αντιπρόεδρο.

§ 7 Εποπτικό Συμβούλιο
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ισότιμα τακτικά μέλη, τα οποία δεν επιτρέπεται να ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών για την διάρκεια δύο (2) ετών με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο υποψηφίων με τις περισσότερες ψήφους.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο επιβλέπει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, το ταμείο και την υλοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων του συλλόγου. Σε περίπτωση κατάφορης καταπάτησης του καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί το Εποπτικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εγγράφως έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών αναφέροντας τους λόγους. Η πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να
εμπεριέχει την ημερήσια διάταξη, η δε Γενική Συνέλευση πρέπει να λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει μία έκθεση πεπραγμένων τουλάχιστον στην τακτική Γενική Συνέλευση.

§ 8 Διάλυση
Η διάλυση του συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των 2/3 των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την διανομή της περιουσίας του συλλόγου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, που αποφασίζει και την διάλυση του συλλόγου. Στην συνέλευση πρέπει να εκλεγούν δύο (2) εκκαθαριστές.

§ 9 Δικαστική δικαιοδοσία
Αρμόδιο δικαστήριο για τον σύλλογο είναι το Ειρηνοδικείο του Charlottenburg στο Βερολίνο.

§ 10 Απόφαση περί του καταστατικού
Το παρόν καταστατικό αποφασίστηκε κατά την ιδρυτική
συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2000.